kế hoạch tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017

Tháng Mười 5, 2017 3:15 chiều

PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRƯỜNG MN QUẢNG MINH                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 10/KH-MNQM                                      Quảng Minh, ngày 04 tháng 10 năm 2017

KẾ HOẠCH

Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017

Thực hiện Công văn số 120/CV-BCĐ ngày 20/9/2017 của UBND tỉnh Quảng Bình; Công văn số 1800/GDĐT-GDCN-TX ngày 21/9/2017 của Sở GD&ĐT Quảng Bình về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017

Căn cứ kế hoạch số 896/KH-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2017 của UBND thị xã Ba Đồn. Căn cứ tình hình thực tế của trường, trường MN Quảng Minh xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động của tuần lễ cụ thể như sau:

 1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 2. Mục đích

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập để cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động nhận thức được ý nghĩa và tính cấp thiết của việc cập nhật, tiếp thu vận dụng những trí thức mới nhằm phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Nâng cao nhận thức của Cán bộ Giáo viên nhân viên và phụ huynh, học sinh về học tập suốt đời, xây dựng XHHT và phát triển văn hóa đọc kỷ nguyên số;

Góp phần xây dựng xã hội học tập đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

 1. Yêu cầu.

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017 phải được tổ chức nghiêm túc, quy mô,đảm bảo thiết thực, thu hút được sự quan tâm và tham gia của CB,GV,NV và học sinh.

Tổ chức các lớp học với các nội dung, hình thức phong phú linh hoạt đa dạng tạo cơ hội cho toàn thể CB,GV,NV  học sinh tham gia học tập trong “ Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” qua đó khuyến khích CB,GV,NV chủ động học thường xuyên, liên tục và suốt đời, hướng tới xây dựng một xã hội học tập.

 1. CHỦ ĐỀ VÀ THỜI GIAN TỔ CHỨC
 2. Chủ đề tuần lễ: “ Học tập để phát triển quê hương, đất nước”.
 3. Thời gian: từ ngày 09/10/2017 đến hết ngày 15/10/2017, trong đó

+ Lễ phát động Tuần lễ Hưởng ứng học tập suốt đời được diễn ra tại trường vào lúc 7h30 phút, ngày 10 tháng 10 năm 2017.

III. TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH

Giao cho tổ văn phòng chủ trì phối hợp với các tổ Lớn & Nhở triển khai thực hiện Tuần lễ Hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017.

Thời gian từ ngày 10/10/2017 đến 15/10/2017

Thành phần tham gia: Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh.

Khách mời: Lãnh đạo đia phương, Đại diện hội khuyến học, Đại diện hội cựu giáo chức; Hội cha mẹ học sinh.

 1. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG.
 2. Công tác tuyên truyền giáo dục.

Thực hiện công tác tuyên truyền: treo băng rôn hưởng ứng Tuần lễ trước thời gian tổ chức lễ khai mạc và treo một tuần cho đế kết thúc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời.

Nội dung băng rôn: “ Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017- Học tập để phát triển quê hương, đất nước”

          Tuyên truyền thông qua các hoạt động của nhà trường, các buổi học…

 1. Tổ chức các hoạt động trong tuần lễ

– Tạo điều kiện cho CB,GV,NV tham gia các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học …

– Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, dạy học; xây dựng, thu thập và tổ chức các nguồn tài nguyên điện tử hữu ích ( sách, báo điện tử, trang Web …), tài liệu trực tuyến và tài liệu số để phục vụ hiệu quả nhu cầu khai thác thông tin của nhà trường trong môi trường sô.

– Tổ chức các hoạt động tư vấn, tập huấn, hướng dẫn các kỷ năng tìm kiếm,khai thác và sử dụng thông tin trên mạng Internet một cách hữu ích, an toàn, cách sử dụng, sách điện tử, thư viện điện tử

– Giới thiệu về sách và các tài liệu điện tử hửu ích trên Website của nhà trường nhằm chia sẻ thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh tìm đọc.

– Khuyến khích CB,GV,NV tham gia các câu lạc bộ đọc sách online bằng cách tạo các trang Facebook hay blogs để CB,GV,NV trao đổi về những cuốn sách hay.

– Khuyến khích Giáo viên dành thời gian đọc sách, kể chuyện cho trẻ, tích cực sử dụng phương tiện dạy học kỷ thuật số để giúp trẻ được nghe sách thường xuyên hơn, đồng thời hướng dẫn cha mẹ đọc sách cho trẻ.

 1. Thực hiện thông tin báo cáo.

Ngày 15/10/2017 Tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm, tuyên dương khen thưởng những tổ, cá nhân tham gia tích cực “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017”

Ngày 16/10/2017 báo cáo kết quả triển khai hưởng ứng tuần lể học tập suốt đời về Phòng GD&ĐT thị xã Ba Đồn.

 1. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Treo cờ tổ quốc, pano, khẩu hiệu, tổ chức và triển khai các hoạt động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”với nội dung phong phú đa dạng.

 1. KINH PHÍ

Kinh phí tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” được lấy từ nguồn kinh phí chi hoạt động của trường.

                                                                                                                                                                                                                                                           HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                   Phan Thị Mai