báo cáo ngày sách

Tháng Năm 10, 2018 3:44 chiều

8 (1) - Sao chép1PHÒNG GD-ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MN QUẢNG MINH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /BC-MN Quảng Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2018

BÁO CÁO
KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH TỔ CHỨC
HOẠT ĐỘNG “NGÀY SÁCH VIỆT NAM”
NĂM HỌC 2017-2018

Thực hiện công văn số 1166/BGDĐT-GDTX ngày 26/3/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Ngày sách Việt Nam lần thứ 5; Kế hoạch số 344/KH-UBND ngày 16/3/2018 Của UBND tỉnh Quảng Bình về việc tổ chức “Ngày sách Việt Nam” năm 2018; Kế hoạch số 592/SGDĐT-GDCN-TX ngày 09/4/2018 của Sở giáo dục và đào tạo Quảng Bình về việc tổ chức “ Ngày sách Việt Nam” năm 2018; công văn 133/KH-PGDĐT ngày 10/4/2018 của Phòng GD&ĐT thị xã Ba Đồn về việc tổ chức ngày sách Việt Nam năm 2018. Thực hiện kế hoạch số 01/KH-MNQM ngày 15 tháng 4 năm 2018 về kế hoạch tổ chức ngày sách Việt Nam năm 2018 Trường MN Quảng Minh báo cáo kết quả thực hiện như sau:
I. Công tác chỉ đạo:
Ban giám hiệu nhà trường đã tổ chức buổi họp hội đồng sư phạm triển khai, hướng dẫn các Giáo viên thực hiện tốt các hoạt động hưởng ứng “Ngày sách Việt Nam” thông qua“Ngày hội đọc sách” theo từng chủ đề, nhằm tôn vinh vai trò của sách cũng như tạo môi trường thân thiện, lành mạnh để học sinh, giáo viên và phụ huynh các khu vực có điều kiện giao lưu học tập, góp phần thực hiện nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường. Bên cạnh đó, “Ngày hội đọc sách” còn tạo được ý nghĩa lành mạnh với các hoạt động văn hóa nhằm thu hút đông đảo giáo viên, học sinh và cộng đồng tham gia, qua đó tuyên truyền, giáo dục về việc đọc sách cũng như trân trọng, giữ gìn và bảo vệ sách.
Cùng với sự chuẩn bị và những nỗ lực của tập thể nhà trường, ngày 21 tháng 4 năm 2018 nhà trường tổ chức ngày hội trong không khí sôi nổi và hào hứng với sự tham gia của toàn thể hội đồng sư phạm.
II. Kết quả thực hiện theo từng hoạt động
1. Thuận lợi và khó khăn
* Thuận lợi:
Tập thể CB, GV, NV trong trường tích cực hưởng ứng phong trào văn hóa đọc sách, tổ chức sưu tầm sách, đọc và tìm hiểu các loại sách pháp luật, báo chí, tài liệu tham khảo chuyên môn của Nhà trường, tổ chức cho giáo viên đọc các loại sách phù hợp với lứa tuổi cho cháu nghe. Các trẻ mẫu giáo lớn 5 tuổi và mẫu giáo nhỡ 4 tuổi được các cô hướng dẫn vẽ tranh theo sách, trẻ 3 tuổi được tham gia các hoạt động: tô màu, xem tranh, kể chuyện. Đối với các bé nhà trẻ, các cô giáo hướng dẫn bé nhận biết, bảo vệ, giữ gìn sách, hướng dẫn lật các trang sách.
Ngày hội đọc sách đã tạo được không khí vui tươi, phấn khởi trong tất cả CBGVNV, các em học sinh và được sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình của các bậc phụ huynh. Qua đây nhằm tôn vinh sách và văn hóa đọc giúp CB,GV,NV và các em học sinh được tiếp cận với nhiều loại sách báo, hình thành thói quen đọc sách trong nhà trường. Bên cạnh đó, nhà trường tuyên truyền tới các bậc phụ huynh hiểu rõ hơn ý nghĩa của việc đọc sách, dành thời gian đọc sách, kể chuyện cho bé nghe, lúc bé ở nhà, tạo mọi điều kiện tốt giúp bé rèn luyện kỹ năng và thói quen đồng thời hiểu và nâng cao hơn nữa nhận thức về ý nghĩa của sách.
* Khó khăn:
Vì một vài lý do mà một số phụ huynh chưa tham gia đầy đủ.
Nguồn kinh phí đầu tư cho lĩnh vực này còn hạn chế.
2. Kết quả cụ thể
Nội dung hoạt động Kết quả, số lượng Ghi chú
1. Kế hoạch tổ chức ngày sách Việt Nam lần thứ 5 1
2. Tổ chức “ Ngày hội đọc sách” theo từng chủ đề tại trường
– Số chủ đề thực hiện:
– Số người tham gia:

1
450 “Góp một quyển sách để con mình được đọc nhiều quyển sách”.
3. Hoạt động quyên góp sách, phát triển thư viện; Số lượng người tham gia đọc sách:
– Số lượng sách phụ huynh quyên góp cho thư viện trường học:
– Số lượng sách học sinh, sinh viên quyên góp cho thư viện trường học:
– Số lượng sách học sinh, sinh viên quyên góp giúp các trường khó khăn:
– Số lượng người tham gia đọc sách trong thời gian tổ chức:

– 377 quyển

– 0 quyển

– 0

– 450 người
4. Tổ chức các sự kiện xây dựng thói quen đọc sách (Cuộc thi tìm hiểu về sách: Thi kể chuyện, đóng kịch theo sách, thi hùng biện giới thiệu sách hay…)
– Số lần tổ chức:
– Số người tham gia:

– 1 lần
– 41 người
5. Mở các lớp giáo dục kỹ năng, phương pháp đọc:
– Số lớp:
– Số lượt người tham gia:

– 0 lớp
– 0 người.
III. Đánh giá chung.
– Đã xây dựng và phát triển phong trào đọc sách trong cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh học sinh toàn trường, hướng tới một xã hội học tập, một nét đẹp trong đời sống tinh thần của cộng đồng.
– Tôn vinh được giá trị của sách, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách trong công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, học tập; xây dựng và phát triển văn hóa đọc trong cán bộ, giáo viên và PHHS toàn trường.
– Việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 5 đảm bảo có tính thiết thực, hiệu quả nhằm phát huy sức mạnh, sự hưởng ứng tích cực của cán bộ, giáo viên và PHHS tạo động lực góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về văn hóa đọc.

29 - Sao chép 4 (1) - Sao chép 4 - Sao chép 5 (1) - Sao chép 6 (1) - Sao chép 7 - Sao chép 8 (1) - Sao chép
IV. Đề xuất, kiến nghị: Không
Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện hoạt động “Ngày sách Việt Nam” của Trường Mầm non Quảng Minh./.

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
– Phòng GD;
– Lưu: VP.